Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ

Właściciel

Miejsce zamieszkania właśœciciela:

Rower

Sprzedawca:

* - pole wymagane

Przedłużenie okresu gwarancji roweru - regulamin.
Zipp Skutery sp. z o.o. jako producent rowerów marki „Monteria” zwany dalej „MONTERIA” , proponuje przedłużenie okresu 
gwarancji roweru po upłynięciu 24-miesięcznej gwarancji, o kolejne 12 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej 
karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny 36 miesięczny okres gwarancji po spełnieniu i zaakceptowaniu następujących 
warunków: 
 
1. Pierwszy właściciel , o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, Poz. 93 ze zm. (w dalszej części „Kodeks Cywilny”), a także korzystać z
roweru wyłącznie do osobistego użytku rekreacyjnego i w tym celu go używać. Uprawnienia wynikające z gwarancji po jej 
przedłużeniu nie mogą być przeniesione na inną osobę, a w przypadku przeniesienia prawa własności roweru, ustanowienia 
ograniczonego prawa rzeczowego lub innego prawa na rzecz osób trzecich uprawnienia wynikające z przedłużonej gwarancji 
wygasają.
 
2. Rower będzie zarejestrowany w systemie MONTERIA na stronie WWW.Monteria.pl najpóźniej po upływie 30 dni od dnia 
zakupu w oparciu o dane wskazane na karcie gwarancyjnej roweru. Osoba zarejestrowana w ten sposób będzie miała prawo 
wglądu, zmiany, a także żądania usunięcia danych. W tym ostatnim przypadku zgłoszenie żądania jest równoznaczne z 
rezygnacją z ochrony gwarancyjnej w przedłużonym okresie. MONTERIA jest uprawniony do wydania regulaminu określającego 
w sposób szczegółowy zasady uzyskiwania dostępu, przetwarzania i usuwania danych.
 
3. Zgłoszenie reklamacji a także jej uwzględnienie nie przerywa biegu okresów gwarancyjnych i nie powoduje ich zawieszenia. 
Pojęcia przerwy biegu okresu gwarancyjnego oraz jego zawieszenia należy rozumieć w zgodzie z przepisami części ogólnej 
Kodeksu Cywilnego. 
 
4. Pierwszy właściciel powinien załączyć przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i 
oryginalny dowód zakupu. Monteria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji bez uzasadnienia jeśli z 
reklamowanym rowerem nie zostały dostarczone wszystkie określone w ust. 4 powyżej dokumenty. W wypadku gdy dokumenty 
są nieczytelne, zniszczone lub w inny sposób nie pozwalają na weryfikację potrzebnych danych, Monteria zastrzega sobie 
prawo do podjęcia decyzji odmownej co do udzielenia ochrony gwarancyjnej w oparciu o indywidualne okoliczności sprawy.
 
5. Rower w okresie gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, musi regularnie raz do roku być poddawany 
kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie marki MONTERIA i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci 
zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona przed upływem 
pierwszego miesiąca użytkowania w autoryzowanym serwisie marki Monteria.
 
6. Rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku 
zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów lub gdy doszło do zmiany konstrukcji
 
7. W przypadku reklamacji Monteria ma prawo do decydowania czy reklamowana część zostanie naprawiona czy wymieniona 
na nową
 
8. Przedłużona gwarancja nie obowiązuje:
 
a) gdy w rowerze wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
nadmiernie eksploatowany. Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i 
powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 
b) Nie obejmuje też naturalnego zużycia podzespołów (opony, dętki, linki, klocki i hamulce) co zawarte jest w otrzymanej karcie 
gwarancyjnej. 
 
Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji jest to, że wszystkie powyżej warunki zostaną spełnione w 
całości. W przypadku gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, i to tylko częściowo, prawa do korzystania z
przedłużonej gwarancji wygasają. MONTERIA gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny 
koszt naprawi rower, jeśli przyczyną usterki będzie wada materiałowa bądź produkcyjna. Monteria zobowiązuje się do 
wykonania naprawy w terminie 30 dni roboczych. Do wskazanego terminu nie wlicza się okresów, w których Monteria nie mógł 
realizować naprawy z uwagi na działanie bądź zaniechanie osób trzecich w szczególności w sytuacji oczekiwania na oryginalne 
części zamienne. Sprzedawca roweru dokonuje wstępnej oceny czy zachodzą przesłanki dla objęcia właściciela roweru 
ochroną gwarancyjną w przedłużonym okresie. Ostateczną decyzję co do uwzględnienia reklamacji podejmuje Monteria. 
Ochrona gwarancyjna w przedłużonym okresie jest ochroną wykraczającą poza tą udzieloną na mocy przepisów prawa, a w 
konsekwencji mają w niej zastosowanie tylko warunki niniejszej gwarancji, określone w części – „przedłużamy gwarancję”. 
Prawa do przedłużonej gwarancji wygasną, jeśli użytkownik nie dotrzyma warunków określonych przez Monteria w karcie 
gwarancyjnej. Przedłużona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z 
niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w 
tym przepisy kodeksu cywilnego. 
 
Przeglądy gwarancyjne (kontrola techniczna):zgodnie z karta gwarancyjną. Po zatwierdzeniu rejestracji wydrukuj formularz i 
dołącz go do karty gwarancyjnej. Tylko w ten sposób przedłużenie gwarancji będzie miało zastosowanie.